"Hành trình cảm xúc trên đường đời trăm khúc..."

Hoạch định

hoạch định chính là phương thức xử lý và giải quyết các vấn đề có kế hoạch cụ thể từ trước...

Chi tiết

Tổ chức

là thiết kế một cấu trúc tổ chức hiệu quả nhằm đảm bảo các hoạt động quản trị đạt được mục tiêu của nó.

Chi tiết

Lãnh đạo

là sự cố gắng tác động vào người khác để đảm bảo đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

Chi tiết

Kiểm soát

là một tiến trình đo lường kết quả thực hiện so sánh với những điều đã được hoạch định...

Chi tiết